U ovoj kurikularnoj reformi prijedlog je da se sadržaji iz područja očuvanja i unapređenja zdravlja poučavaju kao međupredmetna tema. Sadržaj Prijedloga kurikuluma međupredmetne teme Zdravlje organiziran je u tri velika područja (domene): Tjelesno zdravlje, Mentalno i socijalno zdravlje, te Pomoć i samopomoć. Jedna od glavnih promjena u odnosu na dosadašnji kurikulum je podjela sadržaja na pet obrazovnih ciklusa (npr. 1. ciklus bi obuhvaćao 0, 1. i 2. razred osnovne škole, 2. ciklus 2.,3. i 4. razred OŠ itd.) i način poučavanja kroz sve predmete i nastavne sadržaje.

Ova edukacija namijenjena je liječnicima specijalistima školske medicine, epidemiologije i javnog zdravstva, te liječnicima drugih specijalnosti. Također je namijenjena i ostalim zdravstvenim djelatnicima i drugim stručnjacima koji sudjeluju u provedbi zdravstvenog odgoja i prosvjećivanju mladih. Edukacija se sastoji od kratkog uvoda u temu, prezentacije i linka na snimku webinara, te prezentacije koja je održana u organizaciji ERS-a i CARNet-a kao jednog oblika informiranja i stručne rasprave.

Edukaciju su pripremile: 

- Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., 

- dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med., 

- Nataša Dragaš-Zubalj, univ.spec., dr.med., spec. školske medicine  

Prolazak e-tečaja je bodovan od strane Hrvatske liječničke komore s X bodova (očekuje se odluka HLK-a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni).

Sadržaj ove edukacije će se dorađivati i dopunjavati sukladno rezultatima koji budu proizlazili iz budućih aktivnosti u okviru donošenja kurikuluma MTZ u okviru cjelovite kurikularne reforme.