hivCilj edukacije je upoznati polaznike s radom u području savjetovanja i testiranja na HIV (HST, engl. HIV testing and counselling), konceptom i svrhom rada centara za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV (CST, savjetovališta za HIV) u Hrvatskoj te im unaprijediti znanje i vještine savjetovanja u području prevencije HIV infekcije i drugih spolno prenosivih infekcija, s ciljem doprinosa zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja. 

Edukacija će koristiti posebice liječnicima specijalistima koji rade u području preventivne medicine (edukacija novih i unaprjeđenje znanja i kvalitete rada dosadašnjih članova tima savjetovališta za HIV), ali i ostalim liječnicima i zdravstvenim djelatnicima te drugim stručnjacima koji u svom radu mogu primijeniti znanja i komunikacijske vještine povezane s prevencijom HIV/AIDS-a i drugih spolno prenosivih bolesti te informiranjem o odgovornom spolnom ponašanju. Za detaljnije informacije preporučuje se korištenje preporučene literature.


Ovu edukaciju su pripremile: 


Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i 


Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med., spec. epidemiologije, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.Sadržaj ove edukacije će se dorađivati i dopunjavati sukladno međunarodnim i nacionalnim smjernicama u okviru savjetovanja i testiranja na HIV (HTC).Svrha ovog tečaja je pružiti informacije o najčešćim pitanjima vezanim uz HIV/AIDS koja liječnici mogu očekivati od svojih pacijenata, te ukazati na važan doprinos liječnika obiteljske/opće medicine u sveobuhvatnoj strategiji odgovora na epidemiju HIV-a. U ovom tečaju obrađuju se teme epidemiologije HIV/AIDS-a u Hrvatskoj, liječenja i komorbiditeta, rizika i zaštite od zaraze, testiranja na HIV, te stigme i diskriminacije s naglaskom na postupke i pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti.


Tečaj smo izradili koristeći iskustva iz provedbe preventivnog programa dobrovoljnog savjetovanja i testiranja u suradnji s organizacijom civilnog društva Iskorak. Nadamo se da će ovaj tečaj pomoći u komunikaciji i svakodnevnom radu s pacijentima pod povećanim rizikom od zaraze HIV-om ili u procesu liječenja HIV pozitivnih osoba, normalizaciji testiranja na HIV, virusne hepatitise B (HBV) i C (HCV) i ostale spolno prenosive infekcije (SPI). 


Ovu edukaciju su pripremili:

Senad Handanagić, dr.med.

Damir Ivanković, dr. med., specijalizant javnog zdravstva

Ina Novak, dr. med.

Tatjana Nemeth Blažić, dr.med. spec. epidemiologije

Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr.med. spec. epidemiologije